First SHERPA Project Workshop held at BULATSA Headquarters

The first SHERPA Project Workshop took place at BULATSA Headquarters in Sofia, Bulgaria, on 22 May 2012. The Workshop was attended by representatives of the European GNSS Agency (GSA), the European Satellite Services Provider (ESSP SAS), Pildo Consulting S.L. (Pildo Labs), BULATSA (Bulgaria), DHMI (Turkey), EANS (Estonia), HCAA (Greece), EUROCONTROL, Oro navigacija (Lithuania), and Bulgaria Air.

SHERPA is a collaborative project funded by the European Commission’s 7th Framework Programme through the European GNSS Agency (GSA), that proposes, in line with ICAO and EUROCONTROL recommendations, an approach in support of the implementation of APV procedures (approach procedures with vertical guidance), by undertaking pre-operational actions at local Stakeholder level in a coordinated manner and by mapping the implementation of EGNOS into the States’ PBN strategy.

The goal of this Workshop was to provide initial guidance to the attendees from national Stakeholder teams involved in APV implementation activities in the following areas:

  • EGNOS system;
  • PBN concept of operations;
  • Synergies between EGNOS and the PBN strategy;
  • Next steps for the introduction of EGNOS in the PBN strategy of the states in the region;
  • Cost benefit analysis for the implementation of EGNOS APV procedures.

The Workshop rationale was to elicit the maximum participation of the attendees in a pro-active way in order to obtain useful and valuable feedback for the project.
 

 

Първата работна среща по проект SHERPA беше проведена в ЕЦ за УВД, София, на 22.05.2012 г. В нея участваха представители на Европейската агенция за спътникова навигация (GSA), Европейския доставчик на сателитни услуги (ESSP), Пилдо Кънсалтинг ООД (Лаборатории „Пилдо”), доставците на аеронавигационно обслужване на България - ДП РВД, Турция - DHMI, Естония - EANS, Гърция - HCAA, ЕВРОКОНТРОЛ, и като гости – организацията за аеронавигационно обслужване на Литва – „Оро навигация” и авиокомпания България Еър.

SHERPA е съвместен проект, финансиран от Седмата рамкова програма на Европейския съюз чрез GSA, който, в съответствие с препоръките на ИКАО и ЕВРОКОНТРОЛ, осигурява подкрепа за внедряването на APV процедури за подход с вертикално насочване чрез предприемане на координирани предоперативни мерки на местно равнище и включване на геостационарната система за навигационно покритие EGNOS в стратегиите на държавите за въвеждане на PBN – навигация, основана на възможностите на бордното оборудване на ВС.

Целта на тази първа работна среща по проекта бе предоставянето на насоки на участниците от екипите на държавите, участващи в дейностите по въвеждане на APV, в следните области:

  • Европейска геостационарна система за навигационно покритие EGNOS;
  • Оперативна концепция за PBN;
  • Съвместни действия за засилване на резултатите от EGNOS и стратегия PBN;
  • Следващи стъпки за включване на EGNOS в стратегиите на държавите от региона за въвеждане на PBN;
  • Анализ на разходите и ползите от въвеждането на процедури за подход с вертикално насочване с помощта на EGNOS.

Срещата бе организирана така, че да стимулира в максимална степен проактивното участие на присъстващите за осигуряване на полезна комуникация и обратна връзка за проекта.